Alternativets Rune Ranaivo Bjerremand: ” Jeg ønsker at fremme de mest miljøvenlige teknologier”

Foto: Alternativet

Valget er lige rundt om hjørnet, og det er nu, du skal finde ud af, hvem der skal have din stemme. Vejle24 har vi taget fat i spidskandidaterne, og spurgt dem om de største udfordringer ved fire konkrete emner, og deres løsninger på problemerne.

I dag har vi talt med kandidat for Alternativet, Rune Ranaivo Bjerremand, om udfordringer og løsninger, og om hans vigtigste mærkesag.

Grøn politisk overbevisning

Rune Ranaivo Bjerremand er født i Vejle og opvokset i Gadbjerg på et husmandssted. 
Natur, biodiversitet, økologi og miljø, har altid været en del af hans identitet og præget hans politiske engagement. 

”Jeg har altid været grøn af politisk overbevisning, hvor målet er at skabe et økologisk bæredygtig samfund, hvor der tages hensyn til alle menneskers, dyre- og plantearters trivsel. Jeg har læst geografi og bæredygtig udvikling, fordi det interesserer mig meget, hvordan vi som mennesker kan komme til at leve i balance med klodens naturlige økosystemer. Derudover bruger jeg meget af min fritid på dyrkning af økologisk frugt og bær, samt på udvikling af bæredygtige dyrkningssystemer til den vegetabilske fødevareproduktion,” fortæller Rune.

Mærkesag:

”Mine hovedmærkesager er miljø og klima. Natur og biodiversitet, menneskelig sundhed og udvikling.

Jeg ønsker at fremme de mest miljøvenlige teknologier, der kan bringe verden i mål med Parisaftalen,  samt markant opprioritere forskning og udvikling inden for grøn teknologi.

Klimaudfordringen er en teknologikamp, mellem teknologier der er mere eller mindre miljømæssigt bæredygtige, men klimaudfordringen handler også om vores daglige levevis 
og vores vilje til at tage et moralsk ansvar over for fremtidige generationer og klodens mangfoldighed af arter som er truet af udryddelse, samt social retfærdighed i forhold til at reducere uligheden i verden mellem rige og fattige lande.

Jeg vil arbejde for at det bliver en økonomisk god forretning at vælge 
de mest miljø- og klimavenlige teknologier indenfor vedvarende energi, transport, jordbrug og industri.”

Sundhedssektoren

Største udfordring:

”At styrke den forebyggende indsats. Trivsel og arbejdsglæde på sygehusene.”

Hvordan løser vi det?

”Ved at investere i oplysning om sund livsstil. Hæve afgifterne på det usunde og nedsætte moms på frugt og grønt. Afskaffe omprioriteringsbidraget og udgiftslofterne. Investere mere i sygehusene, så personalet ikke skal løbe hurtigere og hurtigere.”

Børn, unge og uddannelse

Største udfordring:

”Trivsel og arbejdsglæde blandt lærerne. Mindre karakterræs og uddannelsesmuligheder for alle. Boglige, kreative og håndværksmæssige kompetencer vægtes lige. Iværksætteri og bæredygtighed som grundfag på alle uddannelser.”

Hvordan løser vi det?

”Lærernes forberedelsestid skal sættes op. Afskaf de nationale tests, omprioriteringsbidraget, fremdriftsreformen og uddannelsesloftet.”

Klima og miljø

Største udfordring:

”At opfylde Parisaftalen. Forurening af verdenshavene, grundvandet, luften og jorden. At 1 million plante- og dyrearter er truet af udryddelse globalt på grund af landbrug og klimaforandringer.”

Hvordan løser vi det?

”Med en energiforsyning baseret på 100% vedvarende energi. Krav om udnyttelse af overskudsvarme fra industri og transformerstationer. Afvikle udvindingen af fossile brændsler. Hurtigst muligt skabe økonomisk incitament til at de nyeste teknologier til at reducere drivhusgasudledningerne bliver taget i brug. Forbud mod sprøjtegift og strengere kontrol med hvad der udledes i verdenshavene af giftige stoffer. Bistandspulje målrettet truede plante- og dyrearter. At vi udlægger 20% af Danmarks landareal og 30% af Danmarks havareal til naturzone.” 
 

Udlændingepolitik

Største udfordring:

”Den forebyggende indsats i verden. At der er grænser for hvor mange flygtninge vi kan modtage.”

Hvordan løser vi det?

”Opprioritere u-landsbistanden. Ved at arbejde for bekæmpelse af korruption og at menneskerettighederne overholdes. Ved at arbejde for fred og gode livsvilkår i alle verdens lande. Sørge for at det er meget økonomisk attraktivt for flygtningene at vende hjem, men der skal tages hensyn til den enkeltes ønsker. Der skal gøres en øget indsats for at hjælpe flygtningene i nærområderne.”