Muslingeanlæg skal skabe nye muslingebanker i Vejle Fjord

Foto: Vejle kommune

I 2018 og 2019 blev der med stor succes dyrket muslinger i Vejle Fjord for at genoprette balancen i den trængte fjord. I samarbejde med Vejle Amatørfiskerforening afprøvede Vejle Kommune mulighederne for at opdyrke muslinger på langliner med henblik på udlægning og reetablering af historiske muslingebanker i Vejle Fjord. Med projekt Sund Vejle Fjord og et samlet budget på 24 mio. er tiden nu kommet til at øge indsatsen.

Siden midten af 1980'erne er udledningen af næringssalte til de indre danske farvande reduceret til ca. det halve. Det skyldes bl.a., at der er etableret vådområder, og at spildevand renses bedre.

Udledningen skal dog fortsat reduceres markant. Men nu er tiden moden til at naturgenoprette Vejle Fjord og forsøge at få ålegræsbede, stenrev og muslingebanker tilbage. De er nemlig afgørende for, at fisk, havfugle og marine smådyr vender retur til Vejle Fjord.

Blåmuslinger varetager en række vigtige økosystem-services i fjorden, som er gavnlige i arbejdet med at redde fjorden. De udlagte muslingebanker fungerer som vigtige levesteder for livet på fjordbunden, og udgør samtidigt et vigtigt fødegrundlag for havfugle og en række marine dyrearter.

Sammen med lokale ildsjæle og Syddansk Universitet, der er partner i projektet, har Vejle Kommune fået grønt lys til at etablere et nyt professionelt muslingeanlæg i Vejle Fjord. Dyrkning og udlægning af muslinger er et delprojekt under Sund Vejle Fjord, hvor der også udplantes ålegræs, opfiskes krabber og etableres stenrev. Med Vejle Kommune som projektejer skal muslingeanlægget og udlægningen af muslingebanker etableres og drives af Wittrup Seafood A/S, der har vundet den indkaldte udbudsrunde. Arbejdet med at opsætte muslingeanlægget går i gang umiddelbart efter påske afhængigt af vind og vejr.

Succesforsøg skaleres op

"Vi har de sidste to år haft stor succes med at dyrke muslinger i Vejle fjord. Det er den succes, vi vil arbejde videre på ved at etablere et nyt muslingeanlæg i inderfjorden ud for Munkebjerg. Det er samme sted som de tidligere forsøg, men er denne gang skaleret op," forklarer Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

Det nye anlæg skal sikre opdræt af yngel af blåmuslinger, som efterfølgende udlægges som muslingebanker i Vejle Fjord, der skal forbedre levevilkårene for fisk og smådyr. Anlægget bliver synligt i havoverfladen ved, at der ligger et stort antal sorte bøjer på rækker. Som muslingerne vokser sig store, tilføjes løbende flere bøjer, der skal holde anlægget fikseret i overfladen. Antallet er størst sidst på sæsonen, når muslingerne er klar til høst.

Ikke kønt, men nødvendigt

"Det er klart, at nogle måske umiddelbart vil synes, at det nye anlæg skæmmer den smukke udsigt ud over fjorden. Men det er en nødvendig medicin inden for en afgrænset periode, vi er nødt til at tage i brug, hvis vi skal fremskynde processen frem imod en sund og fiskerig Vejle Fjord. Det håber jeg, alle har forståelse for i den periode, det står på," siger Uffe Rømer fra DN, der sidder i Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord og som medlem af styregruppen for Projekt Sund Vejle Fjord.

Muslingerne fjerner en stor mængde alger og dermed næringssalte fra vandet med klarere vand til følge. Det gavner ålegræssets lysforhold og vækst. Færre alger i vandet mindsker også mængden af døde alger, der falder til bunden. Det skaber samlet set mindre mudderbund og dermed bedre forankringsmuligheder for de nye ålegræsskud. Men som med alle andre havbrug vil anlægget også bidrage med en lokal påvirkning fra muslingernes fækalier.

Vi holder nøje øje med effekten

"Vi kommer til at monitorere muslingernes vækst samt den biologiske effekt af både muslingeanlægget og udlægningen løbende hen igennem projektet. Der vil formentlig ske en ophobning af slam under anlægget i de fire år, projektet kører, men vi skal huske, at havbunden de fleste steder i inderfjorden allerede er ekstremt mudret," siger Mogens Flindt, forskningsleder fra SDU og påpeger:

"Sker der en helt uventet voldsom forurening fra anlægget, er vi klar til at revurdere vores praksis. Der er ingen tvivl om, at fordelene ved at gennemføre den marine naturgenopretning med udlægning af linemuslinger langt overstiger de negative konsekvenser, der er forbundet med at gøre ingenting."