Lidt af en sensation: Ekstremt sjælden bille fundet i Vejle Kommune

Foto: Vejle Kommune

Den sjældne vandbille, lys skivevandkalv, der ellers kun er kendt fra én sø i hele Jylland, er netop registreret på en ny lokalitet. Fundet, der er gjort af eksperterne Nicholas John Bell og Keld Mortensen fra miljørådgivningsfirmaet Orbicon, giver fornyet håb for arten, som er tæt på at uddø i Danmark.

I 2018 igangsatte Kolding-, Vejen- og Vejle Kommune en undersøgelse af lys skivevandkalv. Udbredelsen af lys skivevandkalv er vigtig, da arten bl.a. er beskyttet af EU's habitatdirektiv og er blandt en af de 13 fredede arter af insekter i Danmark.

Ved undersøgelserne blev det påvist, at lys skivevandkalv er udbredt i Skærsø, der ligger i skæringspunktet mellem de 3 kommuner. Bestanden virkede sund, og arten blev fundet i næsten hele søens bredzone. Desuden blev det undersøgt, hvorvidt arten måske havde andre levesteder i lige i nærheden af Skærsø, men uden held til trods for at 14 lokaliteter blev besøgt.

Flere vandhuller

I 2019 blev det besluttet at udvide eftersøgningen med en mindre opfølgende undersøgelse inden for en lidt større radius omkring Skærsø. I sidste uge blev lys skivevandkalv så fundet på en helt ny lokalitet i Danmark kun få kilometer fra Skærsø i Vejle Kommune. Fundet giver fornyet håb for denne ekstremt sjældne bille, som lever på kanten af uddøen i Danmark.

"Det er rigtigt spændende for os, det her nye fund, fordi det giver os mulighed for at målrette vores forvaltning, fokusere samarbejdet med lodsejerne og på sigt få etableret flere vandhuller i området. Kendskab til arternes udbredelse er nødvendig for netop at kunne sætte tiltag i gang, og dermed gøre noget aktivt for at fremme biodiversiteten. Jeg vil også gerne rose den lodsejere der ejer det nye vandhul, for der må være tale om et stykke meget fint og rent natur, siden en så kræsen beboer som lys skivevandkald kan leve netop der," udtaler Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Biodiversitetsplan i høring

Lys skivevandkalv har sandsynligvis altid været sjælden i Danmark. I de sidste 40 år har arten i området vest for Storebælt kun været kendt fra Skærsø ved Egtved. Desuden kendes arten fra nogle få lokaliteter på Sjælland og Bornholm.

Vejle Kommune har netop haft sin Biodiversitetsplan 2020-2024 til politisk behandling, og planen er nu i offentlig høring frem til sommerferien. Arbejdet for at sikre den biologiske mangfoldighed sker som et led i at fremme en bæredygtig udvikling, herunder muligheder for at vælge at anvende naturen til både produktion og rekreation. Derfor er ønsket om en rig natur i et rigt samfund også ønsket om på lang sigt at fastholde og udvikle det historisk høje niveau for menneskelig velstand, velfærd og livskvalitet.

  • Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)er truet på verdensplan, hvilket bl.a. har resulteret i, at arten er optaget på den engelske hjemmeside www.arkive.org, som forsøger at bibringe kendskab til internationalt sjældne arter ved bl.a. at samle dokumentation og billeder af disse arter.
  • Lys skivevandkalv er presset i størstedelen af dens udbredelsesområde. Den er uddød i Storbritannien og efter al sandsynlighed også uddød i Belgien. Lys skivevandkalv er angivet til sårbar (VU) på IUCN's rødliste og på Bern-konventionens bilag 2.